Søg
Søg
Close this search box.
SUPPORT OG SALG ÅBENT 9-17 ALLE HVERDAGE - WEEKEND EFTER AFTALE
MULIGHED FOR AFHENTNING PÅ VORES LAGER I AALBORG

Handelsbetingelser

Virksomhedsinformationer:

Fasetech ApS
Troensevej 4e
9220 Aalborg Ø
Danmark

CVR: DK39196875
Email: [email protected]
TLF: +45 31 71 00 12 (Ledelse)

Bank:

Officielt navn: Sydbank
Adresse: Søndergade 18-20
Postnummer: 8700
By: Horsens
Land: Danmark
TLF: +45 74 37 76 61

Kontoinformationer:

Nationale overførelser:

Reg Nr. 7160
Kontonr. 1966907

Internationale overførsler:

DKK-IBAN: DK1171600001966907
EUR-IBAN: DK5471600009413696
SWIFT BIC: SYBKDK22

Handelsbetingelser: FORBRUGER

1. Aftalegrundlag
1.1. Betingelserne udgør sammen med Fasetech ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Fasetech ApS’ salg og levering af serviceydelser og varer til Køberen (”Aftalegrundlaget”). Køberens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Fasetech ApS udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Ordre
2.1. Et køb er endeligt, når Køberen har betalt ordren via bank overførelse, hvis køber betaler med betalingskort vil købet være endeligt når Køber modtager ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Fasetech ApS og da kun mod betaling af påløbne omkostninger og mod betaling af varer, der er hjemkøbt til Købers projekt.

2.2. Fasetech ApS forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transport- omkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

2.3. Fasetech ApS er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt Køberen har misligholdt sine betalings-forpligtelser for tidligere delleverancer.

3. Tilbud
3.1. Alle tilbud præsenteret på vores webshop, såvel som tilbud sendt direkte fra vores sølgere, er gyldige i 30 dage fra offentliggørelses- eller udsendelsesdatoen, medmindre andet specifikt er angivet. Efter denne periode kan tilbud og priser ændres uden forudgående varsel. Tilbud gælder desuden kun, så længe lager haves. Hvis en vare er udsolgt før udløbet af den 30-dages periode, er vi ikke forpligtet til at opretholde det annoncerede tilbud.

4. Leverandørens ydelser
4.1. Varer, som Fasetech ApS sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

5. Montage- og servicearbejder
5.1. Vi henviser til vores samarbejderes handelsbetingelser for montering og tilslutning.

5.2. Ved køb af totalløsninger, eller delvis montering eller el installation, er køber selv forpligtet til så kontakte net-selskabet ved udskiftning af el-måler. Udgifter til net-selskabet, inklusive summasionsmåler pålægges Køberen. Fasetech ApS vejleder kun herom.

6. Priser og betaling
6.1. Fasetech ApS priser er for privatkunder inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter og for erhvervsdrivende eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter. Alle opgivne priser er inklusive moms og i Danske Kroner.

6.2. Fasetech ApS tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser. Vi henviser til pkt. 7.2 hvis ophævelse af købet ønskes.

6.3. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Fasetech ApS, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort, eller via bankoverførsel ved Købers bestilling af Leverancen. Ved betaling med betalingskort vil beløbet først blive trukket, når varen bliver afsendt fra vores lager.

6.4. Ved køb af montering igennem Fasetech ApS, som udføres af samarbejdspartner, skal betaling for montering først ske efter monteringen er færdiggjort.

6.5. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Fasetech ApS, er betalingsbetingelserne for Fasetech ApS’ fakturaer 7 dage netto kontant eller bankoverførsel.

6.6. Ved betaling senere end 7 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 5% pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er ikke gældende for ordre der betales via bankoverførsel da varerne ikke bliver afsendt før beløbet er modtaget.

6.7. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Fasetech ApS sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

6.8. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

7. Levering og risikoens overgang
7.1. Opgivne leveringstider er kun vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. Standard leveringstid er 1 – 3 hverdage. (inkl. lørdage ved mindre forsendelser til pakkeboks)

7.2. Levering sker på Købers adresse og med nedenstående betingelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

7.3. Leveringspriser bliver oplyst i webshoppens kasse, når postadresse er indtastet. Vi sender

7.4. Køber er forpligtet til at være til stede på adressen, eller anden myndig person ved palleleveringer. Hvis Køber ikke er tilgængelig til at modtage varerne på leveringstidspunktet forbeholder Fasetech ApS sig retten til at opkræve et gebyr på 1000,- inkl. Moms for forgæves levering. Der er mulighed for aftale om afsætning uden modtager på Købers ansvar.

7.5. Fasetech ApS er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Levering sker ab vor adresse:

Fasetech ApS
Troensevej 4e,
9220 Aalborg Ø

7.6. Fasetech ApS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

8. Rettigheder
8.1. Alle øvrige køb, som ikke er fremstillet efter Køberens specifikationer, har Køberen ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på hjemmesiden (fortrydelsesret). Såfremt Køberen hermed accepterer montage inden udløbet af perioden for fortrydelse, frasiger Køberen sig retten her til.

8.2. Når Køberen har meddelt Fasetech ApS, at Køberen ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden aflevere eller afsende varen til Fasetech ApS Troensevej 4e, 9220 Aalborg Ø, inden for 14 dage. Køberen afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Fasetech ApS.

8.3. Ønsker Køberen at udøve sin fortrydelsesret, skal Køberen meddele dette til Fasetech ApS inden 14 dage efter varens modtagelse.

8.4. Når Køberen har meddelt Fasetech ApS, at Køberen ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Fasetech ApS uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra Køberen. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Fasetech ApS, eller at Køberen har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Fasetech ApS.

8.5. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og dansk rets regler i øvrigt (2 år). Reklamation skal være modtaget af Fasetech ApS skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen.

8.6. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Leverandørens e-mail er: [email protected]

9. Ansvar og mangler
9.1. Fasetech ApS hæfter ikke for mangler som skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med Fasetech ApS’ fejlagtig, forskrifter eller uhensigtsmæssig brug, tekniske indgreb eller ændringer foretaget uden Fasetech ApS’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

9.2. Ved levering påhviler det Køberen straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede produkt. Ved transportskader skal reklamation afgives efter, at levering har fundet sted og dette skal ske både over for chauffør og ved henvendelse til Fasetech ApS.

9.3. Reklamationer for øvrige fejl og mangler skal straks ske ved Køberens modtagelse af leverancen eller ved afslutningen af monteringen skriftligt, hvor Fasetech ApS har udført denne, og under ingen omstændigheder senere end 3 dage efter levering/montering, samt være inden håndtering eller evt. bearbejdning af produktet, idet Køberen i modsat fald mister retten til at gøre mangelkrav gældende.

10. Generelle ansvarsbegrænsninger og produktansvar
10.1. For produktansvar er Fasetech ApS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Det er Køberens ansvar straks at underrette Fasetech ApS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køberen. Køberen skal holde Fasetech ApS skadesløs, i den udstrækning Fasetech ApS pålægges ansvar over for tredjemand for enhver skade eller tav, som Fasetech ApS ikke er ansvarlig for over for Køberen i henhold til ansvarsbegrænsningerne der er anført i dette punkt. Køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, hvor krav mod Fasetech ApS behandles, forudsat kravet mod Fasetech ApS er baseret på skade, der påstås forårsaget af produkter solgt til Køberen.

10.2. I tilfælde af force majeure-begivenheder hvilket omfatter krig, virus, epidemier, pandemier, mobilisering, naturkatastrofe, cyberangreb, strejke, brand, lockout, skade på produktionsanlæg, import og eksportbestemmelser samt andre uforudsigelige begivenheder, som er uden for Fasetech ApS’ kontrol drages til ansvar for, at aftalen forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres på baggrund af disse force majeure-begivenheder.

10.3. Fasetech ApS skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-begivenheds negative konsekvenser for opfyldelsen af sine forpligtelser. Fasetech ApS skal umiddelbart efter situationens ophør, få genoptaget opfyldelsen af sine forpligtelser. Force majeure ved forsinkelse vil højst være gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-begivenheden varer.

11. Personoplysninger
11.1. De oplysninger, som Køberen afgiver i forbindelse med Køberens ordre, herunder oplysninger om Køberens navn, telefonnr., adresse og e-mail, vil blive registreret hos Fasetech ApS som er den dataansvarlige.

11.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne er at kunne opfylde en aftale med Køberen, herunder levere de bestilte varer samt foretage de korrekte behandlinger af eventuelle reklamationer.

11.3. Fasetech ApS behandling af persondata sker under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Køberen kan kontakte Fasetech ApS, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om Køberen, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

11.4. Fasetech ApS videregiver i intet tilfælde Køberens oplysninger til tredjemand, med undtagelse af evt. fragtfører, eller montage partnere. Fasetech ApS benytter ej heller oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre Køberen har accepteret dette

11.5. Køberen kan til enhver tid læse mere om Fasetech ApS’ behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Fasetech ApS’ privatlivspolitik: Her

12. Andre vilkår
11.1. Fasetech ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

12.2. Såfremt handelsforholdet mellem Fasetech ApS og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underrette Fasetech ApS, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages konkurs-eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.


Handelsbetingelser: Erhverv

Fasetech ApS
Troensevej 4e,
9220 Aalborg Ø

CVR: DK39196875
Email: [email protected]
TLF: +45 31710012 (Ledelse)

12. Aftalegrundlaget
12.1. Betingelserne udgør sammen med Fasetech ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Fasetech ApS’ salg og levering af serviceydelser og varer til Køberen (”Aftalegrundlaget”). Køberens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Fasetech ApS udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

12.2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Parterne har aftalt dem skriftligt.

13. Ordre
13.1. Et køb er endeligt, når Køberen har betalt ordren via bank overførelse, hvis køber betaler med betalingskort vil købet være endeligt når Køber modtager ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Fasetech ApS og da kun mod betaling af påløbne omkostninger og mod betaling af varer, der er hjemkøbt til Købers projekt.

13.2. Fasetech ApS forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transport- omkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

13.3. Fasetech ApS er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt Køberen har misligholdt sine betalings-forpligtelser for tidligere delleverancer.

14. Tilbud
14.1. Alle tilbud præsenteret på vores webshop, såvel som tilbud sendt direkte fra vores sølgere, er gyldige i 30 dage fra offentliggørelses- eller udsendelsesdatoen, medmindre andet specifikt er angivet. Efter denne periode kan tilbud og priser ændres uden forudgående varsel. Tilbud gælder desuden kun, så længe lager haves. Hvis en vare er udsolgt før udløbet af den 30-dages periode, er vi ikke forpligtet til at opretholde det annoncerede tilbud.

15. Leverandørens ydelser
15.1. Varer, som Fasetech ApS sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

16. Montage og servicearbejde
16.1. Vi henviser til vores samarbejderes handelsbetingelser for montering og tilslutning.

16.2. Ved køb af totalløsninger, eller delvis montering eller el installation er køber selv forpligtet til så kontakte elselskab ved udskiftning af el-måler. Udgifter til elselskabet, inklusive summasionsmåler pålægger Køberen. Fasetech ApS vejleder kun herom.

17. Priser og betaling
17.1. Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Fasetech ApS’ ordrebekræftelse.

17.2. Fasetech ApS er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker. Priserne på hjemmesiden er inklusive moms, men alle tilbud afsendt til erhvervskunder vil være eksklusive moms og afgifter, emballage og montering. Alle priser på hjemmesiden er i Danske kroner.

17.3. Fasetech ApS tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser. Vi henviser til pkt. 8.2 hvis ophævelse af købet ønskes.

17.4. Medmindre andet konkret aftales mellem køberen og Fasetech ApS, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort, eller via bankoverførsel ved Købers bestilling af Leverancen. Ved betaling med betalingskort vil beløbet først blive trukket, når varen bliver afsendt fra vores lager.

17.5. Ved køb af montering igennem Fasetech ApS, som udføres af samarbejdspartner, skal betaling for montering først ske efter monteringen er færdiggjort.

17.6. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Fasetech ApS, er betalingsbetingelserne for Fasetech ApS’ fakturaer 7 dage netto kontant eller bankoverførsel.

17.7. Ved forsinket betaling er Fasetech ApS berettiget til at opkræve morarenter på 5% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

18. Levering og leveringstid
18.1. Alle priser er Ex.Works priser.

18.2. Levering sker på Købers adresse og med nedenstående betingelser medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

18.3. Fasetech ApS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra Købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Fasetech ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke Køber ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.

19. Ansvar og mangler
19.1. Fasetech ApS hæfter ikke for mangler som skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med Fasetech ApS’ fejlagtig, forskrifter eller uhensigtsmæssig brug, tekniske indgreb eller ændringer foretaget uden Fasetech ApS’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

19.2. Ved levering påhviler det Køberen straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede produkt. Ved transportskader skal reklamation afgives efter, at levering har fundet sted og dette skal ske både over for chauffør og ved henvendelse til Fasetech ApS.

19.3. Reklamationer for øvrige fejl og mangler skal straks ske ved Køberens modtagelse af leverancen eller ved afslutningen af monteringen skriftligt, hvor Fasetech ApS har udført denne, og under ingen omstændigheder senere end 3 dage efter levering/montering, samt være inden håndtering eller evt. bearbejdning af produktet, idet Køberen i modsat fald mister retten til at gøre mangelkrav gældende.

20. Reklamation og håndtering
20.1. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Fasetech ApS, skal påberåbes i rimelig tid efter, at Køberen har opdaget fejlen. Det er Købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis Køberen opdager en fejl, skal Køber derved hurtigt rette henvendelse til producenten.

21. Generelle ansvarsbegrænsninger og produktansvar
21.1. For produktansvar er Fasetech ApS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Det er Køberens ansvar straks at underrette Fasetech ApS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køberen. Køberen skal holde Fasetech ApS skadesløs, i den udstrækning Fasetech ApS pålægges ansvar over tredjemand for enhver skade eller tav, som Fasetech ApS ikke er ansvarlig for over for Køberen i henhold til ansvarsbegrænsninger der er anført, i dette punkt. Køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, hvor krav mod Fasetech ApS behandles, forudsat kravet mod Fasetech ApS er baseret på skade, der påstås forårsaget af produkter solgt til kunden.

21.2. I tilfælde af force majeure-begivenheder hvilket omfatter krig, virus, epidemier, pandemier, mobilisering, naturkatastrofe, cyberangreb, strejke, brand, lockout, skade på produktionsanlæg, import og eksportbestemmelser samt andre uforudsigelige begivenheder, som er uden for Fasetech ApS’ kontrol drages til ansvar for, at aftalen forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres på baggrund af disse force majeure-begivenheder.

21.3. Fasetech ApS skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-begivenheds negative konsekvenser for opfyldelsen af sine forpligtelser. Fasetech ApS skal umiddelbart efter situationens ophør, få genoptaget opfyldelsen af sine forpligtelser. Force majeure ved forsinkelse vil højst være gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-begivenheden varer.

22. Ændringer
22.1. Fasetech ApS forbeholder sig retten til at ændre disse Handelsbetingelser. Den til enhver gældende version er tilgængelig på: www.fasetech.dk

23. Databehandling
23.1. Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Hos Fasetech ApS behandler vi persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data: Privatlivspolitik – Fasetech Solar

24. Andre vilkår
24.1. Fasetech ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

24.2. Såfremt handelsforholdet mellem Fasetech ApS og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underrette Fasetech ApS, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages konkurs-eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

25. Lovvalg og værneting
25.1. Nærværende Handelsesbetingelser er underlagt dansk ret.

25.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Handelsesbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal søges løst ved mediation. Såfremt Parterne ikke opnår berettigede til at indbringe sagen for de danske domstole som rette værneting.

VI ER FLYTTET I STØRRE OG MERE MODERNE LOKALER. BESØG OS PÅ TROENSEVEJ 4E, 9220 AALBORG Ø, FRA MANDAG 1. JULI

X

Brug for hjælp?

Vi er her for at hjælpe dig med at investere i fremtidens grønne energi.

Sammen finder vi den bedste løsning til dine behov. Du kan altid skrive til os her og vi vil svare dig så hurtig som mulig.

Besøg os på: Fasetech ApS, Tarmvej 10, 9220 Aalborg Øst

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.